Sognegårdens nyhedsbrev

Humle planterne erstatning på plads og klar til en forhåbentlig god sommer 

Praktisk

 

Ved problemer kontakt kasser eller bestyrrelsen  Wifi i hele Sognegården samt Hulen Koden  er vindbakken

Der er indkøbt flagstænger og flag til  indgangen der kan benyttes ved fester.

Disser er samme sted som Æresporten og de 2  store jern hjerter på sten.

Vi har nu 15 runde borde ø 160

Folkeskov


Folkeskov 2020

Der er skov under vejs på Sognegårdens 3 hektar store areal, dette ligger bag fodboldbanen et areal på 0,7 hektar er tilplantet med 2000 forskellige buske og træer,  området vil indgå i det store rekreative område omkring Sognegården og vil indeholde et stisystem til glæde for alle.  

Arbejdet er udført af Peter Lyndrup 

Growingtrees, Danmark planter træer under DN.er formidler af det økonomiske i dette tiltag sammen med Morsø kommune og Redsted Sognegård.

 

Vedtægt for den selvejende institution
Redsted Sognegård.
CVR:10153093 

Navn og hjemsted
Institutionens navn er Redsted Sognegård. Redsted Sognegård er en selvejende institution oprettet d. 19. april 1987. Denne vedtægt er en opdatering af den oprindelige vedtægt..
Institutionen er hjemmehørende i Morsø Kommune

Formål
 Institutionens formål er at drive og udvikle Redsted Sognegård med omliggende udearealer som forsamlingshus, medborgerhus og aktivitetssted, inden for de rammer, som er aftalt med Morsø Kommune

Bestyrelsen
Redsted Sognegård ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf et medlem udpeget af Morsø Kommunalbestyrelse for den kommunale valgperiode medens de øvrige medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse (selvsupplering).

Udpegning/valg sker for periode af 2 år med 1 pr. år.
Genudpegning/valg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen har ansvaret for, at Redsted Sognegård opfylder sit formål og for, at der foreligger et ansvarligt budget, for overholdelse af budgettet og for at der aflægges fornødent regnskab.

Bestyrelsen ansætter og afskediger evt. lønnet personale. 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året og i øvrigt så ofte., som det er nødvendigt.

Bestyrelsesmøder afholdes i øvrigt, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede-
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over beslutninger truffet af bestyrelsen.
Bestyrelsen tegnes af formanden og ét yderligere medlem af bestyrelsen

Økonomi
Redsted Sognegård hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen pådrager institutionen

Institutionens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet for det forløbne år, skal sammen med årsberetning foreligge senest første marts efter det afsluttede regnskabsår.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor uden for bestyrelsens midte. 

Institutionens drift hviler primært på indtægter ved udlejning af lokaler og faciliteter ved sognegården, men tillige gennem donationer, fondsmidler m.v.

 For den del af det lejede, som stilles vederlagsfrit til rådighed til medborgerhus aktiviteter betaler Morsø kommune et årligt bidrag til driftsudgifter, svarende til 1/5 del af de samlede driftsudgifter. 

Årsmøde
Bestyrelsen afholder hvert år inden udgangen af marts måned  et årsmøde i form af et borgermøde for beboerne i Sognegårdens virkeområde .
Årsmødet skal mindst indeholde følgende dagsorden punkter:
Bestyrelsens beretning om det forgangne års aktiviteter
Regnskab for årets virksomhed
Drøftelse af mødets ønsker om fremtidige aktiviteter
Bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

Vedtægtsændringer
Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Ophævelse af institutionen
Forslag om ophævelse/likvidering af institutionen kan kun vedtages, når 2/3 af bestyrelsen stemmer for forslaget og først efter et offentligt borgermøde/årsmøde.
Ved institutionens opløsning tilgår en evt. formue området vest Mors


Godkendt på bestyrelsens møde d.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.05 | 11:37

Ja gerne der er udetoilet omme bag ved

...
18.05 | 10:42

Hej! Må man overnatte i sin autocamper på p-pladsen. Vi er inviteret til fedt d 18/6 og kommer lang vejs fra.
Mvh Marianne Lorentzen

...
06.08 | 23:07
Fotoalbum har modtaget 1
11.06 | 17:12
Fotoalbum har modtaget 6
Du kan lide denne side